Maasvlakte Plaza

 

010 Rotterdam

 Maasvlakte Plaza
 
 

 

Wat is nou precies Maasvlakte Plaza
Modern, veilig en compleet - Een truckparking voorzien van alle moderne voorzieningen voor chauffeur en vrachtwagen. En dat midden op Maasvlakte 2. Dat is Maasvlakte Plaza.

wegstransport, terminals, in de haven, bedrijven, showcases
Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt een grootschalige truckparking. Dankzij Maasvlakte Plaza verdubbelt het aantal bewaakte parkeerplaatsen in de Rotterdamse haven. Vanaf mei 2017 telt Maasvlakte Plaza 359 parkeerplaatsen.

Unieke kans voor ondernemers
Maasvlakte Plaza is een unieke kans voor ondernemers: in het multifunctionele gebouw van Maasvlakte Plaza is ruimte voor horeca en kantoren. Ook zijn zes kavels beschikbaar voor truckgerelateerde bedrijven.


Hoe zit het nu met Maasvlakte Plaza?
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft besloten een gebiedsontwikkeling uit te voeren in het westelijk deel van de haven met de naam Maasvlakte Plaza. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbrengen van infrastructurele voorzieningen in openbaar gebied, het inrichten van een beveiligde truckparking en de aanleg van een leefgebied voor diverse vogelsoorten.

De truckparking komt langs de N-15 ter hoogte van het Distripark Maasvlakte. De parking zal circa 300 ruime parkeerplaatsen voor vrachtwagens krijgen, een tankstation, een truckwash, een bandenservice, een reparatiebedrijf en een truckersrestaurant met goed sanitair.

Medio 2015 wordt bij de entree van de maasvlakte gestart met de bouw van Maasvlakte Plaza.


Maasvlakte Plaza
Routiers Maasvlakte langer open. Het wegrestaurant Routiers op de Maasvlakte blijft in ieder geval gedurende oktober nog open op de huidige locatie aan de Europaweg. Routiers maakt daarna plaats voor een viaduct om vervolgens op een plaats elders op de Maasvlakte een tijdelijke truckervoorziening te exploiteren. De vergunningprocedure voor het tijdelijke gebouw bij de gemeente Rotterdam, loopt echter minder snel dan verwacht, terwijl de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het viaduct op 1 oktober zouden moeten beginnen.
Het Havenbedrijf Rotterdam, opdrachtgever van het viaduct, heeft de bouwplanning inmiddels wat weten aan te passen. Het probeert samen met Routiers te voorkomen dat er op de Maasvlakte een horecavacuüm ontstaat. Over een paar jaar krijgen horeca en andere dienstverleners ruimte in het te ontwikkelen 'Maasvlakte Plaza'.
Bron: Havenbedrijf Rotterdam, 21-09-2011
 

College van B en W stelt Havenvisie 2030 vast
Strategie voor lange termijn ontwikkeling haven
Het College van B en W heeft de Havenvisie 2030 vastgesteld. De Havenvisie verwoordt de ambitie en visie op de toekomst van het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Havenwethouder Jeannette Baljeu is enthousiast over de Havenvisie: ”De Havenvisie 2030 richt zich op het versterken van de arbeidsmarkt, de bereikbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving. Deze thema’s zijn belangrijk voor de toekomst van de haven en voor de ontwikkeling van Rotterdam als aantrekkelijke stad met een sterke economie.”

De toekomst van de haven gaat hand in hand met de toekomst van de stad. De afgelopen 150 jaar was de ontwikkeling van Rotterdam onlosmakelijk verbonden met die van het haven- en industriecomplex. Dat zal ook in de toekomst zo blijven. De richting waarin haven en industrie zich op lange termijn ontwikkelen, biedt mogelijkheden om ook de stedelijke economie een impuls te geven. Vooral op het gebied van logistieke innovaties en het verduurzamen van energie en chemie is de wisselwerking tussen stedelijke economie en haven groot.

Uitvoeringsagenda
De Havenvisie is opgesteld met inbreng van verschillende organisaties zoals ministeries, Deltalinqs, kennisinstituten en een aantal natuur- en milieuorganisaties. Gesprekken met betrokken partijen leidden tot een aantal aanpassingen. De belangrijkste aanvulling op de ontwerpvisie is een uitvoeringsagenda met 188 maatregelen en acties die in de visie voorkomen.

Besluitvorming
Bij de verzelfstandiging van het Havenbedrijf in 2004 is afgesproken dat deze strategische visies door het college en aansluitend door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld. De Havenvisie is hiermee het kader voor de toekomstige ontwikkeling van het haven- en industriecomplex. Op 15 december behandelt de gemeenteraad de Havenvisie 2030.

Meer informatie Havenvisie 2030
Bron: Gemeente Rotterdam /Havenbedrijf Rotterdam


Eerste steen nieuwe brandweerkazerne Maasvlakte
Woensdag 16 november wordt het startschot gegeven voor de bouw van de nieuwe kazerne van de Gezamenlijke Brandweer op de rand van de 1e en 2e Maasvlakte aan de Europaweg.
De heer A. Aboutaleb (voorzitter Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer) zal om 14.45 uur de eerste steen leggen.

Ingenieursbureau IOB is verantwoordelijk voor de directievoering en Aannemingsbedrijf van den Nieuwendijk, Barendrecht Elektra en Korporaal Installatietechniek zijn de verantwoordelijke aannemers voor respectievelijk de bouw van het pand en de aanleg van elektra en leidingwerk.

Met de nieuwe kazerne wordt door de Gezamenlijke Brandweer, in samenwerking met het Havenbedrijf en de gemeente Rotterdam, ingespeeld op de uitbreiding van de haven met de 2e Maasvlakte. De haven wordt hierdoor veel groter, en de route naar MOT, Euromax en GATE (de bedrijven aan de noordzijde van de Yangtzehaven) wordt verlegd naar de nieuwe buitencontour van de 2e Maasvlakte. Dit gebeurt omdat de Yangtzehaven eind volgend jaar wordt doorgetrokken van de 1e naar de 2e Maasvlakte. De nieuwe kazerne wordt ter hoogte van Euromax gebouwd en is daardoor ook dichtbij de toekomstige industrie op de 2e Maasvlakte gesitueerd. Hierdoor blijven de vereiste aanrijdtijden in stand, en blijft de brandweerzorg in deze omgeving gewaarborgd.
Bron: portofrotterdam.com


Sporen van bewoning uit steentijd in haven Rotterdam
03-11-2011 - Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Op de plek waar nu de Rotterdamse Yangtzehaven ligt, hebben in de midden-steentijd mensen geleefd. Archeologen hebben hier tekenen gevonden van bewoning.
Op 20 meter diepte zijn in de zeebodem bij uniek archeologisch onderzoek onder water sporen aangetroffen van bot, vuursteen en houtskool uit omstreeks 7000 voor Christus. Die vondsten vormen het allereerste wetenschappelijk bewijs dat op deze plek in de vroege en midden-steentijd mensen hebben gewoond. Juist over deze periode, het vroege en midden-mesolithicum, is zo westelijk in Nederland tot nu toe maar heel weinig bekend.

De opmerkelijke resultaten zijn vandaag bekend gemaakt door het Havenbedrijf Rotterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De Projectorganisatie Maasvlakte 2 van het Havenbedrijf is verantwoordelijk voor de uitbreiding van de haven met Maasvlakte 2. Het archeologisch onderzoek dat wordt uitgevoerd, is onderdeel van een reeks onderzoeken dat vanwege de aanleg van Maasvlakte 2 wordt uitgevoerd. Daarbij zijn onder andere Deltares, Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam en het Archeologisch Dienstencentrum betrokken. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed begeleidt het onderzoek inhoudelijk en is toezichthouder.
Lees het hele artikel op: maasvlakte2.com/nl/news/show/id/3347Maasvlakte Plaza
Op de locatie van Maasvlakte Plaza bevindt zich nu de vogelvallei. De vallei is een verrassend gebied waar allerlei soorten kust- en zangvogels neerstrijken. Met de ontwikkeling van de truckparking verdwijnt het gebied voor vogels niet: het wordt opnieuw ingericht en uitgebreid. Dankzij de herinrichting ontstaat een natuurgebied van 21 hectare